Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Всесвіт плюс
Smart line
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Дата–Центр
Укрпост
Антивірусний захист
Wi-Fi для всіх
Інтернет диск
Спеціальні пропозиції


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Оптичний ІнтернетДоговірВерсія для друку

Договір №_______ про надання послуги Ethernet-підключення до мережі Інтернет м._______ «____»____________201 р. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», надалі – Укртелеком, в особі _________________________________________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі _____________ (Статут або Положення, Довіреність від __.__.20__ № ______), з однієї сторони, та абонент ___________________________________________ (для фізичних осіб – П.І.Б., cерія _______ № ___ паспорта; для фізичних осіб – підприємців – П.І.Б., свідоцтво про реєстрацію та/або виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; для юридичних осіб – повне найменування, посада та П.І.Б. керівника чи уповноваженої особи, документ, на підставі якого ця особа діє), надалі – Абонент, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про надання послуги Ethernet-підключення до мережі Інтернет (далі – Договір) про наведене нижче.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Укртелеком надає Абоненту на платній основі послугу доступу до мережі Інтернет шляхом підключення до порту вузла мережі Інтернет Укртелекому за технологією Ethernet, динамічної або постійної ІР-адреси, а також за домовленістю інші додаткові послуги Інтернет, які Абонент може замовити у відділенні Укртелекому за встановленими значеннями показників якості (далі – Послуги), а Абонент своєчасно оплачує отримані Послуги відповідно до цього Договору, Умов та порядку надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», затверджених Укртелекомом, опублікованих на офіційному веб-сайті Укртелекому (далі – Умови). Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Укртелекому, становить 64 кбіт/сек. Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Укртелекому, визначено умовами замовленого Абонентом Тарифного плану.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 1. 2. 2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Договором передбачені у відповідних розділах Умов та чинним законодавством України.
2.2. У разі необхідності та за умови замовлення Абонентом Укртелеком зобов’язаний виконати додаткові роботи з організації підключення Послуги з дотриманням технічних норм протягом ____________ діб_ з дати оплати рахунка, виставленого згідно з п.
3.3 Договору. В такому випадку Укртелеком зобов’язаний у напрямку за адресою надання Послуги забронювати всі необхідні ресурси для створення можливості надання замовленої Послуги Абоненту та забезпечити надання Послуги після виконання додаткових робіт.
3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 3.1. Надання Послуг за Договором є платним.
3.2. Вартість додаткових робіт з організації підключення Послуги визначено у додатку (у разі їх замовлення Абонентом).
3.3. Розрахунки за додаткові роботи з організації підключення Послуги здійснюються на підставі рахунка на оплату, який виставляється одночасно з підписанням Договору та оплачується Абонентом протягом п’яти банківських днів з дати виставлення. Інформація про отриману оплату додаткових робіт та факт їх виконання розміщується окремим рядком у рахунку за телекомунікаційні послуги, сформованому за відповідний звітний період, який одночасно є актом виконаних робіт. Не внесення Абонентом у встановлені строки обумовленої суми є підставою для не виконання Укртелекомом умов цього Договору.
3.4. Система розрахунків, що застосовується Укртелекомом: ___________________________________ (з надсиланням рахунків у паперовому вигляді/з надсиланням рахунків в електронному вигляді на електронну пошту Абонента, зазначену в реквізитах /без надсилання рахунків)
3.5. Порядок оплати наданих Послуг _______________________________________________________ (за попередньою оплатою (внесення авансу, придбання телекомунікаційних карток тощо) або в кредит)
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Умов та чинного законодавства України.
5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Укртелекомом та Абонентом і діє протягом одного року.
5.2. Якщо за тридцять днів до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не повідомила письмово про його припинення Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.
5.3. Договір розривається достроково у випадках, передбачених Умовами та чинним законодавством України.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором та Умовами Укртелекому, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про телекомунікації» і Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг в діючій на момент надання Послуг редакції. Інші відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Умовами Укртелекому, з якими Абонент ознайомлений, погоджується та зобов’язується їх виконувати в повному обсязі. Укладаючи цей Договір Абонент своїм підписом/акцептуванням Договору підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, та Умовами Укртелекому, що є складовою частиною цього Договору. Кожна із Сторін самостійно організовує ознайомлення з діючим законодавством України та Умовами Укртелекому, а також Укртелеком забезпечує можливість ознайомитись з новим законодавством шляхом розміщення нормативних документів у куточку споживачів (покупців) у місцях продажу послуг та/або на веб-сайті Укртелекому.
6.2. У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до цього Договору Послуги Абонент погоджується, що інформація про нього, щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/прізвище, ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) може бути надана третім особам, яких Укртелеком має право інформувати про наявність та розмір боргу Абонента, а також використана з метою формування реєстру боржників, у тому числі Укртелеком має право передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без згоди на це Абонента.
6.3. Зміни та доповнення до Договору (крім тарифів та переліку послуг) оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є невід’ємними частинами Договору.
6.4. Передбачені цим Договором права та обов’язки Укртелекому виконуються філіями ПАТ «Укртелеком».
6.5. Уклавши Договір, Абонент підтверджує, що він є поінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним і що таке користування здійснюється на власний ризик Абонента. Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його кінцевого обладнання (персонального комп’ютера) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються в роботу його кінцевого обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента, у тому числі у вигляді додаткових грошових зобов’язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.
6.6. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
6.7. Своїм підписом/акцептуванням Договору Абонент підтверджує, що копії документів наданих для підключення до замовлених/ої послуг/и, зняті в його присутності та повністю відповідають оригіналу.Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18