Мій Укртелеком
ІнформаціяКарта сайтуЗворотний зв'язок
Головна сторінка
Відкритий доступ
Договірний доступ
Smart line
Інтернет від Укртелеком
Інтерактивне TV
Оптичний Інтернет
Договір про надання телекомунікаційних послуг
Дата–Центр
Укрпост


Забули пароль?


Реєстрація

Статистика - просто

Smart lineДоговірВерсія для друку

Договір про надання телекомунікаційних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір про надання телекомунікаційних послуг (далі – Договір) є публічним і регламентує порядок та умови надання Публічним акціонерним товариством «Укртелеком» (далі – Укртелеком) телекомунікаційних послуг Абонентам.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624 та є однаковими для всіх Абонентів.

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Абонента до умов цього Договору. Фактом згоди Абонента на приєднання до умов цього Договору є отримання Укртелекомом Заяви Абонента про замовлення послуг та приєднання до умов Договору про надання телекомунікаційних послуг (далі – Заява-приєднання) за зразковою формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору.

1.4. Укртелеком є оператором телекомунікацій, якого включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗІ від 28.09.2006 № 384 під № 74.

2. ПРЕДМЕТ ТА ОКРЕМІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Укртелеком відповідно до умов Договору надає Абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) послуги згідно з переліком і в обсягах, замовлених Абонентом та визначених у Заяві-приєднанні за встановленими значеннями показників якості (далі – Послуги), а Абонент своєчасно оплачує отримані Послуги, відповідно до умов цього Договору.

2.2. Перелік та опис Послуг, спеціальні умови організації, порядок надання Послуг та порядок розрахунків тощо визначаються цим Договором із відповідними додатками, Умовами та порядком надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», затвердженими Укртелекомом та опублікованими на офіційному веб-сайті Укртелекому (далі – Умови Укртелекому).

2.3. Послуги за цим Договором надаються за умови наявності в Укртелекому технічної можливості їх надання Абоненту.

2.4. Перелік замовлених Абонентом Послуг визначається в Заяві-приєднанні.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Укртелеком та Абонент за цим Договором мають права та несуть обов’язки, передбачені у відповідних розділах Умов Укртелекому, додатках до Договору та чинним законодавством України.

4. ТАРИФНІ ПЛАНИ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ

4.1. Надання Послуг за Договором є платним.

4.2. Укртелеком самостійно встановлює тарифи/тарифні плани на власні Послуги (пакети послуг) в граничних межах, затверджених законодавством. Абонент здійснює розрахунки за надані Послуги, відповідно до умов обраного ним на власний розсуд тарифного плану. Детальні умови тарифних планів розміщені на офіційному веб-сайті Укртелекому (http://www.ukrtelecom.ua/) та у місцях продажу послуг ПАТ «Укртелеком».

4.3. Порядок, строки, спосіб оплати Послуг, надання рахунків та розшифровок, особливості розрахунків у випадку припинення надання Послуг, в т.ч. у зв`язку з припиненням дії Договору, процедура повернення невикористаних коштів, особливості надання пільг Абоненту тощо визначені у відповідних розділах Умов Укртелекому та додатках до Договору.

4.4. Обрані Абонентом система розрахунків та умови оплати Послуг визначаються у Заяві-приєднанні.

4.5. Вартість додаткових робіт з організації підключення Послуг у разі їх замовлення Абонентом визначається в Угоді про виконання додаткових робіт, яку Укртелеком та Абонент укладають окремо.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену у відповідних розділах Умов Укртелекому, додатках до Договору та чинним законодавством України.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з дня отримання Укртелекомом підписаної Абонентом Заяви-приєднання і діє протягом одного року.

6.2. Якщо за тридцять днів до закінчення строку дії Договору жодна зі сторін не повідомила письмово іншу сторону про його припинення, Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.

6.3. Договір розривається достроково у випадках та в порядку, передбачених Умовами Укртелекому та чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором та Умовами Укртелекому, Сторони керуються чинним законодавством України. Інші відносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Умовами Укртелекому.

7.2. Кожна із Сторін самостійно організовує ознайомлення з чинним законодавством України, Умовами Укртелекому та умовами цього Договору.

7.3. Згода на обробку та передачу персональних даних Абонента чинна протягом строку дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Відкликання Абонентом згоди на обробку його персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Укртелекому.

7.4. Передбачені цим договором права та обов'язки Укртелекому виконуються філіями ПАТ «Укртелеком».

7.5. До Договору додаються наступні додатки, які є його невід’ємною частиною.

7.5.1. Додаток 1 – Зразкова форма Заяви-приєднання.

7.5.2. Додаток 2 – Умови надання послуги фіксованого телефонного зв’язку через IP-мережу.

7.5.3. Додаток 3 – Умови надання послуг доступу до мережі Інтернет.

7.5.4. Додаток 4 – Умови надання обладнання на умовах оренди при наданні послуг доступу до мережі Інтернет.

7.5.5. Додаток 5 – Умови виконання додаткових робіт з організації підключення телекомунікаційних послуг.

8. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»

Юридична адреса: ___________________________________________

Код за ЄДРПОУ ____________________________

Банківські реквізити для розрахунків:
___________________________________________,
              (найменування установи, адреса)
р/р ___________________________    МФО ___________

Засоби зв`язку з питань надання Послуг:

Тел. _________________   E-mail _______________Всі права на розповсюдження інформації з сайту належать ПАТ "Укртелеком"
Політика конфіденційності ПАТ "Укртелеком"
ПАТ "Укртелеком"
Контакт-центр: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Київ-601, 01601, бульвар Т.Шевченка, 18